Polityka prywatności

Privacy Policy

Dane osobowe  
Podczas korzystania z naszej strony [www.studio7a.pl], możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza. Studio7A nie udostępnia danych kontaktowych swoich Klientów firmom ani osobom trzecim.

Personal data
When using our website [www.studio7a.pl], you may be asked to provide certain personal data, for example, by filling out a form. Studio7A does not provide contact details of their customers’ businesses to any third parties.

Ciasteczka
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – małe pliki tekstowe wysyłane na komputer Użytkownika, które pozwalają m. in. zapamiętać kolor, układ, czy rozmieszczenie treści na poprzednio otwartej stronie. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera ani Twoich danych – pozwalają określić m.in. co kliknąłeś na naszej stronie, umożliwiają spersonalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowanie jej do Twoich zainteresowań. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej o ciasteczkach na stronie wszystko o ciasteczkach.

Cookie files
Our website uses cookies – small text files sent to your computer’s that allow, among others, to remember the color, arrangement, and distribution of content on the previously opened page. Cookies are not harmful to your computer or your data – allow you to specify, among others, what you clicked on our website, provide a personalized web page displayed in terms of content and tailored to your interests. Each user can disable cookies in their browser settings. More about cookies at all about cookies site.

Google Analytics
Studio7A korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez serwis Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli pliki tekstowe przesyłane na Twój komputer w celu ustalenia Twojej lokalizacji oraz zanalizowania w jaki sposób korzystasz z naszej witryny m.in. ile czasu na niej spędzasz, jakie są Twoje wybory, itd. Informacje generowane przez ciasteczka, dotyczące Twojego sposobu wykorzystania naszej strony WWW oraz Twój adres IP są przechowywane na serwerach Google’a. Google tworzy raporty dotyczące aktywności na witrynach internetowych w celu ulepszania ich funkcjonalności oraz dostosowywania ich zawartości do preferencji Użytkowników. Google zgodnie ze swoją Polityką Prywatności może przekazywać dane poufne osobom trzecim w ramach określonych norm prawnych jeżeli będzie do tego zobowiązany. Nie powiązuje jednak IP Twojego komputera z innymi Twoimi danymi. Korzystając ze strony www.studio7a.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google Twoich danych osobowych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google Analytics
Studio7A uses Google Analytics Services – web analysis service offered by Google. Google Analytics uses cookies or text files transferred to your computer in order to determine your location and analyze how you use our site including: how much time spend on it, what your choices are, etc. The information generated by cookies about how you use our web site and your IP address is stored on Google’s servers. Google creates reports on activity on websites in order to improve their functionality and to adapt their content to the preferences of users. Google, in accordance with its Privacy Policy may provide confidential data to third parties in the context of specific legal norms if it is obliged to do so. It does not, however, associate your computer’s IP with other information about you. Using the www.studio7a.pl website you agree to the processing by Google of your personal information in the manner and for the purposes set out above.

Portale społecznościowe
Nasza strona zintegrowana jest z portalem społecznościowym Facebook. Wtyczka Facebooka znajduje się w ikonie „Lubię to“ widocznej na naszej stronie. Będąc członkiem społeczności portalu Facebook możesz m.in. polubić lub udostępnić zawartość naszej strony. Facebook automatycznie otrzymuje także informację o odwiedzeniu przez Ciebie naszej strony. Więcej o zasadach wymiany Twoich danych na stronie Polityki Prywatności Facebooka.

Social networking sites
Our site is integrated with the Facebook social networking site. Facebook plug icon is located in the “Like” visible on our website. As a member of the Facebook community you can, among others, like or share the content of our website. Facebook also automatically receives information about your visit on our website. More on the rules of the exchange of your data in Facebook Privacy Policy.

Uwaga!
Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Studio7A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. 

Note!
Privacy Policy applies to all users visiting our website. Studio7A reserves the right to make changes to this Privacy Policy.

 

© Studio7A

studio graficzne, identyfikacja wizualna, branding, projekt logo, grafika wydawnicza, opakowania, web design

Zmień język